𝗧𝗶𝗹 𝗸𝗲 𝗹𝗮𝗱𝗱𝘂 𝗮𝘂𝗿 𝗚𝘂𝗿𝗿 𝗸𝗶 𝗺𝗶𝘁𝗵𝗮𝘀 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗦𝗮𝗯𝗷𝗶𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗸 𝗦𝗮𝘁𝗵. 𝗠𝗮𝗸𝗮𝗿𝘀𝗮𝗻𝗸𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗸𝗶 𝗦𝗵𝘂𝗯𝗵𝗸𝗮𝗺𝗻𝗮𝘆𝗲. #HappyMakarSankranti S: #SANTHOSHAM A: #ANXIETY N: #NOMADIC K: #KASTAM R: #RULE A: #ANY N: #NAUGHTY T: #TASTER I: #INTELLIGENCE